فهرست خریداران استان سیستان و بلوچستان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار چابهار 17
2 دانشگاه زابل زابل 15729
3 دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 15
4 دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل 16