فهرست خریداران استان یزد
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه یزد یزد 8
2 مجتمع آموزش عالی اردکان اردکان 1991