فهرست خریداران استان آذربایجان غربی
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه ارومیه ارومیه 4