فهرست خریداران استان آذربایجان شرقی
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی تبریز 1
2 دانشگاه آزاد اسلامی مراغه 137
3 دانشگاه بناب بناب 16
4 دانشگاه تبریز تبریز 64
5 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز 15
6 دانشگاه صنعتی سهند تبریز 2158
7 دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز 2549
8 دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز 648