فهرست خریداران استان خراسان رضوی
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 137
2 دانشگاه تربت حیدریه تربت حیدریه 12
3 دانشگاه جامع علمی کاربردی تربت جام 8
4 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار 91
5 دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد 2
6 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور نیشابور 15
7 دانشگاه فردوسی مشهد مشهد 5982
8 دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان قوچان 33