فهرست خریداران استان البرز
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 جهاد دانشگاهی کرج 8
2 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي کرج 5
3 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج 25
4 دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی کرج 3