فهرست خریداران استان سمنان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه دامغان دامغان 1
2 دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود 11
3 دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان 2