فهرست خریداران استان فارس
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه جهرم جهرم 31
2 دانشگاه شیراز شیراز 21
3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز 1
4 دانشگاه فسا فسا 12