فهرست خریداران استان چهارمحال و بختیاری
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه شهرکرد شهرکرد 80