فهرست خریداران استان ایلام
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه ایلام ایلام 52