فهرست خریداران استان بوشهر
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه خلیج فارس بندر بوشهر 24