فهرست خریداران استان خراسان جنوبی
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه آزاد اسلامی قائنات 137
2 دانشگاه بیرجند بیرجند 23
3 دانشگاه صنعتی بیرجند بیرجند 17
4 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیرجند 1074