فهرست خریداران استان خراسان شمالی
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه بجنورد بجنورد 12
2 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد 1
3 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین اسفراین 87