فهرست خریداران استان گلستان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان 61
2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان 47
3 دانشگاه گلستان گرگان 33
4 سازمان انتقال خون گلستان گرگان 8