فهرست خریداران استان کردستان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج 6
2 دانشگاه کردستان سنندج 181