فهرست خریداران استان زنجان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان 56
2 دانشگاه زنجان زنجان 35
3 دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 21