فهرست خریداران استان قزوین
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 9