فهرست خریداران استان اصفهان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه اصفهان اصفهان 55
2 دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان 137
3 دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان 326
4 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان 30
5 دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان 1
6 دانشگاه کاشان کاشان 2977