فهرست خریداران استان هرمزگان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه هرمزگان بندر عباس 12