فهرست خریداران استان مرکزی
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه اراک اراک 42
2 دانشگاه تفرش تفرش 58
3 دانشگاه صنعتی اراک اراک 71