فهرست خریداران استان کرمانشاه
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه 83
2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه 367