فهرست خریداران استان قم
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه حضرت معصومه (س) قم 48
2 دانشگاه صنعتی قم قم 19
3 دانشگاه علوم پزشکی قم قم 5
4 دانشگاه قم قم 3