فهرست خریداران استان خوزستان
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز 62
2 دانشگاه صنعت نفت آبادان 40
3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان بهبهان 2
4 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز 60