فهرست خریداران استان مازندران
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل 73
2 دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل 1
3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری 12
4 دانشگاه مازندران ساری 11