فهرست خریداران استان اردبیل
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 1