فهرست خریداران استان تهران
نام سازمان مادر خریدار نام شهر تعداد محصولات خریداری شده
1 پژوهشگاه استاندارد تهران 4501
2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران تهران 16
3 پژوهشگاه دانش های بنیادی تهران 8
4 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران 12
5 پژوهشگاه صنعت نفت تهران 51
6 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران 128
7 پژوهشگاه مواد و انرژی تهران 2
8 پژوهشگاه نیرو تهران 4
9 دانشگاه الزهرا تهران 3784
10 دانشگاه آزاد اسلامی تهران 137
11 دانشگاه تربیت مدرس تهران 3363
12 دانشگاه تهران تهران 1726
13 دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران 8
14 دانشگاه خوارزمی تهران 636
15 دانشگاه شهید بهشتی تهران 1128
16 دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران 34
17 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 1344
18 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران 3
19 دانشگاه صنعتی شریف تهران 1341
20 دانشگاه علم و صنعت ایران تهران 3141
21 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 24
22 دانشگاه فنی و حرفه ای تهران 29
23 دانشگاه هنر تهران تهران 5
24 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهران 25
25 شرکت خصوصی تهران 10
26 مرکز پژوهش متالورژی رازی تهران 4
27 مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 1
28 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ تهران 1002
29 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهران 229
30 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تهران 3