فهرست فروشندگان استان آذربایجان غربی
نام فروشنده نام شهر تعداد فروخته شده
1 دید سبز ارومیه 52