فهرست فروشندگان استان البرز
نام فروشنده نام شهر تعداد فروخته شده
1 نورصنعت فردوس کرج 176
2 تجهیز طب رایمند کرج 24
3 نوآوری زیستی گویا کرج 138
4 تولیدی صنعتی رنجبر امین کرج 24
5 درسا بهساز کرج 48