فهرست فروشندگان استان فارس
نام فروشنده نام شهر تعداد فروخته شده
1 بهران خاکاب صنعت شیراز 54
2 فناوری ازدیاد برداشت فارس شیراز 14