فهرست فروشندگان استان قزوین
نام فروشنده نام شهر تعداد فروخته شده
1 فناوران البرز اندیشه قزوین 5
2 کارگاه پویش صنعت آبیک 31