فهرست محصولات خریداری شده
با انتخاب پارامتر های مناسب در گزینه های زیر می توانید مشاهده کنید هر فروشنده ای کدام محصولات خود را به کدام فروشنده ای فروخته است و یا کدام خریداری از کدام فروشنده ای چه محصولاتی را فروخته است و یا اینکه یک محصول خاص را چه خریداری از چه استانی آنرا خریده است. این فهرست با توجه به اینکه محصولات نمایشگاه به تدریج تحویل داده می شوند دائما در حال به روزرسانی است.
استان (خریدار) شهر (خریدار) نام محصول نام سازمان مادر خریدار نوع سازمان مادر خریدار نام فروشنده وضعیت تحویل تعداد محصول در فاکتور
1 آذربایجان شرقی تبریز تست سایش پیشرفته پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی مرکز رشد و پارک علم و فن آوری آریانا مدرن صنعت تحویل شد 1
2 تهران تهران هات پلیت با همزن مغناطیسی پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی قطران شیمی تجهیز تحویل شد 1
3 تهران تهران پ. هاش متر دیجیتال با الکترود و پایه (جدید)111 پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی قطران شیمی تجهیز تحویل شد 1
4 تهران تهران هیدروژن ژنراتور کمپرسور پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی طیف گستر فراز تحویل شد 1
5 تهران تهران گاز کروماتوگراف - GC پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی طیف گستر فراز تحویل شد 1
6 تهران تهران گاز کروماتوگراف - GC پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی طیف گستر فراز تحویل شد 1
7 تهران تهران هیدروژن ژنراتور کمپرسور پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی طیف گستر فراز تحویل شد 1
8 تهران تهران دستگاه آب مقطر گیری دیونایزر پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی کیمیا رهاورد ایرانیان تحویل شد 1
9 تهران تهران الکتروفورز موئینه پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی فناوران نانومقیاس تحویل شد 1
10 تهران تهران ست فیلتراسیون پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی درسا بهساز تحویل شد 2
11 تهران تهران دیونایزر ( آب خالص ساز ) هوشمند پکو پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی پویا الکترونیک یاران تحویل شد 1
12 تهران تهران سانتریفیوژ تمام دیجیتال پکو پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی پویا الکترونیک یاران تحویل شد 1
13 تهران تهران هیتر استیرر پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی پویا الکترونیک یاران تحویل شد 1
14 تهران تهران اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی مهندسی الکترون پیشرو پژوهش تحویل شد 1
15 تهران تهران میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) نانوسکوپ پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی نانوسیستم پارس تحویل شد 1
16 تهران تهران میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی آراپژوهش تحویل شد 1
17 تهران تهران روتاتور پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی اکسیرهیراد تحویل شد 1
18 تهران تهران آب مقطر گیری دو بار تقطیر پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی اکسیرهیراد تحویل شد 1
19 تهران تهران VSM پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی مغناطیس دقیق دانش پژوه تحویل شد 1
20 تهران تهران کوره الکتریکی آزمایشگاهی پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی مهندسی سپهر آریا آزما (سهامی خاص) تحویل شد 1
21 تهران تهران مخلوط کن آزمایشگاهی پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی مهندسی سپهر آریا آزما (سهامی خاص) تحویل شد 1
22 تهران تهران سنجش استحکام خمشی دیجیتالی(MOR) نمونه قطعات سرامیک پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی مهندسی سپهر آریا آزما (سهامی خاص) تحویل شد 1
23 تهران تهران هات پلیت مگنت پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی پویا الکترونیک یاران تحویل شد 1
24 تهران تهران شوف بالن پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی پویا الکترونیک یاران تحویل شد 1
25 تهران تهران پ هاش متر پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی پویا الکترونیک یاران تحویل شد 1
26 تهران تهران بشر شیشه ای پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی صنایع شیشه آلات آزمایشگاهی و صنعتی سینا شیشه تحویل شد 10
27 تهران تهران بشر شیشه ای پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی صنایع شیشه آلات آزمایشگاهی و صنعتی سینا شیشه تحویل شد 10
28 تهران تهران بشر شیشه ای پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی صنایع شیشه آلات آزمایشگاهی و صنعتی سینا شیشه تحویل شد 10
29 تهران تهران بشر شیشه ای پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی صنایع شیشه آلات آزمایشگاهی و صنعتی سینا شیشه تحویل شد 10
30 تهران تهران بشر شیشه ای پژوهشگاه استاندارد سازمان دولتی صنایع شیشه آلات آزمایشگاهی و صنعتی سینا شیشه تحویل شد 10