فهرست محصولات عرضه شده


نام محصول نوع محصول مدل نام شرکت
BET دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
کوره نفوذ و اکسیداسیون دستگاه 11 رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) -
DRIE دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
PECVD دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
خشک کن دوار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه بررسی انتقال حرارت در مبدل های صفحه ای دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
جذب آکنده دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج تقطیر آکنده دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه استخراج دستگاه مدل مایع-مایع و مدل مایع-جامد پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه بررسی انتقال حرارت در مبدل های پوسته لوله دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
میعان فیلمی و قطره ای دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
تبخیر کننده با فیلم صعودی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج تقطیر سینی دار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه جوشش و میعان دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
خشک کن پاششی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
بستر ثابت و سیال دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل pH دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
راکتور شیمیایی لوله ای دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
تبخیر کننده دو مرحله ای دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
خشک کن سینی دار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه فیلتراسیون تحت خلا دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه دانه بندی ماسه (الک شیکر) دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل دما دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج خنک کننده دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل یونیورسال دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه تانک های تداخلی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
جعبه مقاومت دستگاه 1 پویا فر آزما خریداران
آزمایش ضریب انبساط حجمی مایعات دستگاه 1 پویا فر آزما -
دستگاه آزمایش میز نیرو دستگاه 1 پویا فر آزما خریداران
میکروسکوپ ایرانی با بزرگنمایی 1000 برابر دستگاه 11 پویا فر آزما خریداران