فهرست محصولات عرضه شده


نام محصول نوع محصول مدل نام شرکت
BET دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
کوره نفوذ و اکسیداسیون دستگاه 11 رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) -
DRIE دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
PECVD دستگاه رشد نانو فناوران (با مسئولیت محدود) خریداران
دستگاه بررسی انتقال حرارت در مبدل های صفحه ای دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
خشک کن دوار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
جذب آکنده دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج تقطیر آکنده دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه بررسی انتقال حرارت در مبدل های پوسته لوله دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه استخراج دستگاه مدل مایع-مایع و مدل مایع-جامد پژواک پژوه صنعت خریداران
میعان فیلمی و قطره ای دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
تبخیر کننده با فیلم صعودی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج تقطیر سینی دار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
بستر ثابت و سیال دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه جوشش و میعان دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
خشک کن پاششی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل pH دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
راکتور شیمیایی لوله ای دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
تبخیر کننده دو مرحله ای دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
خشک کن سینی دار دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه فیلتراسیون تحت خلا دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه دانه بندی ماسه (الک شیکر) دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل دما دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
برج خنک کننده دستگاه 1 پژواک پژوه صنعت خریداران
کنترل یونیورسال دستگاه 111 پژواک پژوه صنعت خریداران
دستگاه تانک های تداخلی دستگاه 11 پژواک پژوه صنعت خریداران
جعبه مقاومت دستگاه 1 پویا فر آزما خریداران
آزمایش ضریب انبساط حجمی مایعات دستگاه 1 پویا فر آزما -
دستگاه آزمایش میز نیرو دستگاه 1 پویا فر آزما خریداران
میکروسکوپ ایرانی با بزرگنمایی 1000 برابر دستگاه 11 پویا فر آزما خریداران