نام دستگاه : خلط گیر و فیلتر آنتی باکتریال کامل
مدل دستگاه : 11
قیمت (ریال) : 39500000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
بازگشت