نام دستگاه : دستگاه بررسی انتقال حرارت در مبدل های صفحه ای
مدل دستگاه : 1
قیمت (ریال) : 49000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پژواک پژوه صنعت
بازگشت