نام دستگاه : دستگاه استخراج
مدل دستگاه : مدل مایع-مایع و مدل مایع-جامد
قیمت (ریال) : مدل مایع-مایع 175000000 و مدل مایع-جامد 125000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پژواک پژوه صنعت
بازگشت