نام دستگاه : خشک کن دوار
مدل دستگاه : 1
قیمت (ریال) : 139،000،000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پژواک پژوه صنعت
بازگشت