نام دستگاه : تبخیر کننده دو مرحله ای
مدل دستگاه : 1
قیمت (ریال) : 145000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پژواک پژوه صنعت
بازگشت