نام دستگاه : تبخیر کننده با فیلم صعودی
مدل دستگاه : 11
قیمت (ریال) : 190،000،000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پژواک پژوه صنعت
بازگشت