نام دستگاه : الکتروفورز موئینه
مدل دستگاه : CEP 1000
حوزه کاری : آنالیز
ویژگیها و کاربردها : آنالیز داروها و غذا، آلودگی های محیط، ویروس ها، نانومواد، پروتئین ها، پپتیدها، ترکیبات کایرال، یونهای معدنی، آنالی سایزبندی و مشخصه سازی نانومواد
قیمت (ریال) : 650000000 ششصد و پنجاه میلیون ریال
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
دستگاه های مشابه
شرکت سازنده مدل قیمت
AGILENT 70000
بازگشت