نام دستگاه : سنجش استحکام خمشی دیجیتالی(MOR) نمونه قطعات سرامیک
مدل دستگاه : DBS
حوزه کاری : صنعت سرامیک
ویژگیها و کاربردها : مورد استفاده برای اندازه گیری استحکام خمشی و مدول شکست انواع نمونه های سرامیکی بر مبنای اندازه گیری استحکام خمشی سه نقطه
قیمت (ریال) : 130000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
دستگاه های مشابه
شرکت سازنده مدل قیمت
Gabrielli 1000-LX 15000
بازگشت