نام دستگاه : میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
مدل دستگاه : ARA-AFM
حوزه کاری : نانو تکنولوژی
ویژگیها و کاربردها : از ویژگی عمده دستگاه این است که بهیچوجه نیاز به نمونه سازی نداشته و همچنین محدودیت در نوع نمونه ندارد. ( فلز، غیر فلز، نمونه های زیستی و ... قابل تصویرگیری می باشند.) در علوم مواد، مهندسی، فیزیک، شیمی، پزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی، علوم غذایی و محیط زیست و زیست فناوری کاربرد دارد.
قیمت (ریال) : 980-1580 میلیون ریال
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
نام شرکت : آراپژوهش
بازگشت