نام دستگاه : برج تقطیر آکنده
مدل دستگاه : 11
قیمت (ریال) : 150000000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : پژواک پژوه صنعت
بازگشت