نام دستگاه : VSM
مدل دستگاه : VSMF
حوزه کاری : اندازه گیری حلقه های پسماند مغناطیسی، منحنی های DCD, IRM, Delta M و منحنی FORC در دمای اتاق
ویژگیها و کاربردها : اندازه گیری حلقه های پسماند مغناطیسی، منحنی های DCD, IRM, Delta M و منحنی FORC در دمای اتاق
قیمت (ریال) : 1،500،000،000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
دستگاه های مشابه
شرکت سازنده مدل قیمت
Lakeshor 450000
بازگشت