نام شرکت : جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی
تلفن تماس : ‎021-22431941
وب سایت : JDSB.AC.IR پست الکترونیک : saghazadeh1356@yahoo.com
دستگاه ها مجموعه کامل وسایل اندازه گیری - مدل m001 منبع تغذیه - مدل 1 اندازه گیری مقاومت الکتریکی - مدل 11 آونگ ساده - مدل 11 آزمایش بررسی قانون هوک - مدل 111 مجموعه آموزشی کانی شناسی و سنگ شناسی - مدل 11 هود شیمیایی دو جداره - مدل 111 آزمایش قرقره ها - مدل 111 آزمایش چرخ و محور - مدل 11 آزمایش تعادل نیروها- میزچه قائم - مدل 11 اندازه گیری ضریب اصطکاک - مدل 111 ماشین آتوود با تایمر الکترونیکی - مدل 11 آونگ مرکب - مدل 1 اندازه گیری ممان اینرسی و ممان زاویه ای - مدل 111 آزمایش تحقیق رابطه R=PL/S - مدل 1 آزمایش تحقیق رابطه C=A/D - مدل 1 آزمایش بررسی پدیده تشدید - مدل 1 آزمایش اندازه گیری و مشاهده وابستگی فرکانس - مدل 11 بررسی امواج ساکن در لوله های صوتی - مدل 11 آزمایش تحقیق قانون بویل- ماریوت بدون جیوه - مدل 111 آزمایش گشتاورها و اهرمها - مدل 1111111 آزمایش تعادل و گرانیگاه - مدل 1 تعادل نیروها- میزچه افق - مدل 11 تعادل نیروها- میزچه قائم - مدل 1 آزمایش سطح شیب دار - مدل 111 آزمایش حرکت پرتابه ای - مدل 111 آزمایش جرم مخصوص و چگالی - مدل 1 آزمایش ارزش آبی کالریمتر - مدل 111 آزمایش انبساط طولی جامدات - مدل 11 آزمایش مقاومت پل وتستون و پل تار - مدل 1111 آزمایش تحقیق قوانین اهم و کیرشهف - مدل 1 آزمایش مطالعه خازنها - مدل 1 آزمایش تعیین نیروی محرکه - مدل 111
بازگشت