نام ماده : پتاسیم یدید
نام انگلیسی : POTASSIUM IODIDE
حوزه فناوری راهبردی : سایر حوزه ها
توضیحات : علوم آزمایشگاهی
نوع : آزمایشگاهی
میزان تولید : 500 کیلوگرم
نوع کاربرد صنعتی : کاربرد آزمایشگاهی فقط دارد
بازگشت