نام ماده : سدیم هیدروکسید
نام انگلیسی : SODIUM HYDROXIDE
حوزه فناوری راهبردی : سایر حوزه ها
توضیحات : علوم آزمایشگاهی
نوع : آزمایشگاهی
میزان تولید : 500 کیلوگرم
نوع کاربرد صنعتی : کاربرد آزمایشگاهی فقط دارد
بازگشت