نام ماده : فهلینگ ب
نام انگلیسی : FEHLING B SOLUTION
حوزه فناوری راهبردی : سایر حوزه ها
توضیحات : علوم آزمایشگاهی
نوع : آزمایشگاهی
میزان تولید : 1000 لیتر در سال
نوع کاربرد صنعتی : کاربرد آزمایشگاهی فقط دارد
بازگشت