نام ماده : محلول متیل اورانژ
نام انگلیسی : METHYL ORANGE SOLUTION
حوزه فناوری راهبردی : سایر حوزه ها
توضیحات : استفاده در علوم آزمایشگاهی
نوع : آزمایشگاهی
میزان تولید : 1000 لیتر در سال
نوع کاربرد صنعتی : کاربرد آزمایشگاهی فقط دارد
بازگشت