نام ماده : امونیاک
نام انگلیسی : ammonia solution
حوزه فناوری راهبردی : سایر حوزه ها
توضیحات : استفاده در امور آزمایشگاهی
نوع : آزمایشگاهی
میزان تولید : 1000 لیتر در سال
نوع کاربرد صنعتی : کاربرد آزمایشگاهی فقط دارد
بازگشت