نام دستگاه : آب مقطرگیری 4 لیتر در ساعت یک بار
مدل دستگاه : کندانسور پیرکس و استیل
قیمت (ریال) : 4,700,000 و 5,700,000
وضعیت : تأیید حضور با حمایت
فایل ها :
نام شرکت : اکسیرهیراد
بازگشت